مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه از مسئولین باید مطالباتمان را بخواهیم، گفت: زمانی که مطالبات را بیان می کنیم باید همگان ایستادگی کنیم و مقابل هجمه ها فرار نکنید.

مدیرحوزه علمیه امام صادق(ع)شهرستان ورامین گفت: به همین منظور حوزه علمیه امام صادق(عج) و مجتمع آموزشی قرآن و عترت همواره سعی کرده است با برگزاری مراسم قرآنی در این زمینه قدم موثر را بردارد.