فرمانده تیپ ۸۳ امام جعفر صادق(ع) قم گفت: اگر زبان و اندیشه ما این شد که به دنبال کدخدا برویم و سیاست های کلی نظام را رها کنیم آن زمان است که خداوند به ما سیلی می زند.

یکی از فرماندهان جنگ تحمیلی گفت: افرادی را می دیدیم که از منطقه ورامین اعزام شده بودند و در نمازهای شبشان و دعاهای شبانه هیچ چیز مادی نمی خواستند بلکه فقط شهادت را از خدا خواسته و می خواستند که پیکرشان سالم بازنگردد.

رئیس ستاد دهه فجر ورامین گفت: دهه فجر برای همه جناح های سیاسی است و دهه فجر دهه وزن کشی جناح های مختلف سیاسی نیست بلکه دهه فجر زمان وزن کشی نیروهای انقلابی و غیر انقلابی است.